martes, 12 de enero de 2016

2016-17 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIOA/ MATRICULA 2016-17


 
MATRIKULAZIO EPEAK

-    Urtarrilaren 25etik otsailaren 5era, ikastetxean

-    Urtarrilaren 25etik otsailaren 4ra   on-line

BATZAR INFORMATIBOA

EGUNA: Urtarrilaren 25a

ORDUA: 17:00

TOKIA: Unkina ikastetxean

 
 
PLAZOS
 
-    Del 25 de Enero al 5 de Febrero en el centro escolar

-    Del 25 de Enero al 4 de Febrero      on-line

CHARLA INFORMATIVA
 
DÍA: 25 de enero

HORA: 17:00

LUGAR: CP Unkina
 


AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia
Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente al alumno/a

Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria
Fotocopia de la hoja del libro de familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal

Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero)
Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras)

Familia helbidearen erroldagiria Udalak egina
Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento

Famili banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria.
En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto

Hezkuntza Premia Berezietako galde sorta(premia berezietako ikasleak)
Cuestionario de necesidades educativas especiales (alumnos/as con necesidades educativas especiales